Yakibovna, Q. M. ., & Ilxom o‘g‘li, X. S. . (2023). Qishloq Xo‘Jaligi Korxonalarida Mehnat Resurslaridan Foydalanish Samaradorligini Oshirish Omillari. European Multidisciplinary Journal of Modern Science, 16, 28–32. Retrieved from https://emjms.academicjournal.io/index.php/emjms/article/view/892